นักเรียน นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลการฝึกอาชีพและปัญหา อุปสรรค ประสบการณ์ จากการฝึกงาน