วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา