รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)