Vision วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นสถานศึกษาวิชาชีพชั้นนำระดับนานาชาติ

Mission พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

2. ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม

5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

Philosophy (ปรัชญา)

ทักษะสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำวิชาชีพ

Objectives เป้าประสงค์

1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม คุณภาพ และเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีสู่สังคม

3. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

4. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม

5. เพิ่มสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

Core Value (ค่านิยมหลัก)

คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ

Identity (อัตลักษณ์)

นักปฏิบัติการมืออาชีพ

Identity (อัตลักษณ์)

นักปฏิบัติการมืออาชีพ

Uniqueness (เอกลักษณ์)

ผู้นำด้านวิชาชีพและบริการ