ข่าวประชาสัมพันธ์

March 1, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อโควตา รอบ 2 รายชื่อโควตาระดับ ปวช. รอบ 2 รายชื่อโควตาระดับ ปวส. รอบ 2 ยอดคนดู : […]
February 25, 2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัยและการนำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัยและการนำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 34
February 25, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1  อัตรา  ได้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ คุณสมบัติของผู้สมัคร  จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา  (ยกเว้นรัฐประศาสนศาสตร์) เพศ ชาย – หญิง มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี […]
February 8, 2021

โครงการบัณฑิตจิตอาสารู้ทันภัย ห่างไกล COVID – 19 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

บัณฑิตจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ร่วมใจกันทำความสะอาดวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้หลังจากต้องปิดการเรียนการสอน จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่และได้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาได้ระยะหนึ่งและเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จาก 4 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ภาควิชาการบัญชีและภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ รวมจำนวน 101 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาดตรมอาคาร สถานที่ต่าง […]