ข่าวประชาสัมพันธ์

June 24, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันพระ อาชีวะฟังธรรม “

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดยดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “วันพระ อาชีวะฟังธรรม “โดยได้นิมนต์ พระครูสุเมธ ธรรมสาร วัดมรรคสำราญ ต.ศิลา […]
June 23, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

KVC ร่วมกับหน่วยงาน สพม.ขอนแก่น ประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กับ ผู้บริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น (สพม.ขก.)เพื่อจัดทำแผนการศึกษาตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ขอนแก่น นำทีมงานเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาในการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนห่างไกลได้เรียนรู้ในสายอาชีพ […]
June 22, 2021

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มอบหมายให้ ดร. นัยนา เจริญพล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ระดับอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : […]
June 21, 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 ดังนี้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 อัตรา สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 อัตรา และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสาระสนเทศ 1 อัตรา รวม 8 อัตรา […]
June 18, 2021

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนสัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์ที่ 17 ของการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนสัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์ที่ 17 ของการเรียนการสอน ยอดคนดู : 30
June 17, 2021

KVC ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น ประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

KVC ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น ประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กับ ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำแผนการศึกษาตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุมได้แก่ นายนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นาง ณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา […]
June 17, 2021

ผู้อำนวยการดร.กรรณิการ์ ยอดสง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันพระอาชีวะฟังธรรม

  วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นำโดยดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “วันพระอาชีวะฟังธรรม “โดยได้นิมนต์ ผศ.ดร.พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ วัดมรรคสำราญ ต.ศิลา […]
June 17, 2021

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564

ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้แสดงความยินดีกับ ดร.ไพฑูรย์ มาเมือง นายกสมาคม ที่สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมนายกสมาคมได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เป็นเงิน 300,000 บาท […]
June 14, 2021

ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พบนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พบนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยการแนะนำตนเองพร้อมให้โอวาทกับนักเรียนใหม่ ที่เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ซึ่งทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่วิทยาลัยฯกำหนดและสร้างความเข้าใจในการปฏบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวิทยาลัยฯจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนทุกคน ยอดคนดู : 42
June 11, 2021

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสิริธัมมาทร โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ยอดคนดู : 43