ข่าวประชาสัมพันธ์

November 16, 2018

business and technology education council

business and technology education council
November 16, 2018

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชา พณิชยกรรม,คหกรรม,ศิลปกรรม, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2561
November 15, 2018

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ณ ศูนย์ไอซีที

14 พฤศจิการยน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าอบรม การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ณ ศูนย์ไอซีที เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล สำหรับพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนเอง เริ่มเวลา 13.30-16.30 น.
November 3, 2018

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณาจารย์การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูผู้สอนระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณาจารย์การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพฃรบูรณ์