ข่าวประชาสัมพันธ์

March 12, 2019

โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

9 มีนาคม 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 สถานการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ยอดคนดู : 235
March 12, 2019

8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 107
March 12, 2019

ครูอาชีวะพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับการศึกษาให้ก้าวไกลสู่ตลาดแรงงาน

นายชูศักดิ์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานวิจัย ” ณ หอประชุมแก่นเก้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อนุมัติให้บริษัท แมคแอดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน การอบรมในครั้งนี้ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ และ ดร.ภรพิพัด […]
February 14, 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจัดกิจกรรม Valentine’s Day

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นจัดกิจกรรม Valentine’s Day ยอดคนดู : 154